بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

چکیده

در ادبیات اقتصادی، تئوری‎های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره‌وری و کارائی دولت‎‎ها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و آن‎را به‎عنوان یکی از ابزارهای اساسی‌گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می‌کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به‎خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به‎عنوان سیاست راهبردی توسعة استان‌های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه‌ریزی و سپس شورای برنامه‌ریزی و توسعة استان‌ها گام‌های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه‌ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم‌یافتة سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل‎های خود توضیح با وقفه‌‎های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجة استان‎ها به بودجه عمومی کشور) در بلندمدت و کوتاه‎مدت به‎طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد به‎طوری‎که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 05/0 درصد افزایش پیدا می‌کند . همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به‎طور غیرمستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طبقه‎بندی JEL: O40,O20.H77.E62

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Decentralization theories in the economic literature are considered as promoting government's productivity and efficiency and establishing regional balances. Decentralization is also basic tool for stablishing a market – based economy in developing economies. After Islamic Revolution in Iran and especially after the imposed war, fiscal and economic decentralization was officialhy considered as a strategic policy for the developing of provinces.
Firstly, they founded planning committee and then planning council to step up towards decentralization. But the main concern for economic planner is to investigate the mechanism of the impact of fiscal decentralization on economic growth. In this paper by using augmented Solow model the direct and indirect effect of fiscal decentralization on economic growth is evaluated. Using auto regressive distributed lag models, we found that fiscal decentralization (the ratio of province's budgets to national budget) positively affects the rate of economic growth both in the short run and the long run. One percent increase in fiscal decentralization increase economic growth by 0.05 percent. Also positively affects on economic growth through macro stability.
JEL Classification: E62, H77, O20, 040.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto regressive Distributed Lag Model.
  • economic growth
  • Fiscal decentralization
  • Macro stability