دوره و شماره: دوره 41، شماره 6، اسفند 1385 (شماره 77 - بهمن و اسفند 85)