شوک‎های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‎پذیر تعادل عمومی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله بیماری هلندی به‎صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش‎های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به‎عنوان بخش غیرقابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش‎ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می‎باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش‎های قابل مبادله را تشدید نموده است.
طبقه‎بندی JEL: C68, D58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper, using an applied general equilibrium model, and not partial equilibrium model, we analyze Dutch disease in Iranian economy. The results of analysis show that due to the shock created by the increase of 50% in oil income the phenomena of Dutch disease occurred in Iranian economy 2005. As a result the tradable sectors especially the agriculture and industry have been weakened and the construction as a non-tradable sector has been strenthened. On the other hand, the increase in real exchange rate has followed as it is expected.
The increase of import and the decrease of non-oil export in all sectors are other results of our research. The increase of production costs which lead to an increase in domestic. Prices that in turn reduces the competability of such products with products produced by foreign countries. In other words this will intensify the weakening of tradable sectors.

JEL Classification: C68, D58

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computable General Equilibrium model
  • Dutch Disease
  • Non Tradable Sectors
  • oil shock
  • Social Accounting Matr
  • Tradable Sectors