ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مدل گرین- لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدل‎های کاربری زمین است که در براورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این مقاله به ارزیابی براورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین- لاری پویا شده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان‌شهری تهران و با دو سناریوی وجود و عدم وجود تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و دو وضعیت زمانی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله می‌پردازد. در این مقاله، سطحی از اشتغال پایه به‎طور تدریجی در تکرارهای مختلف سال‎های دوره برنامه‌ریزی وارد منطقه می‌شود. ورود تدریجی اشتغال و جاگیری آن‎ها در منطقه موجب تغییرات تدریجی پارامترهای تأثیرگذار در انتخاب محل اشتغال خدماتی و محل سکونت می‌شود. بنابراین، اگر در انتخاب محل اشتغال و محل سکونت در سطح منطقه کلان‌شهری تهران انعطاف و تحرک بسیار بالا باشد، سناریوی تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و در غیر این صورت سناریوی عدم‌تحرک جمعیت و اشتغال پیشین نتایج بهتری را به‎دست می‌دهند. به این منظور، بر اساس دو سناریو مطرح شده و دو روش مدلسازی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، چهار سناریو مورد مدل‌سازی واقع می‌شوند. مقایسه نتایج حاصل از براوردهای اشتغال و جمعیت چهار سناریو با مشاهدات موجود، نشان می‌دهد که سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین در شرایط گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، نتایج بهتری را در بازسازی جمعیت و اشتغال منطقه کلان‌شهری‌تهران در دوره ده ساله 1375-1365 به‎دست می‌دهند.
طبقه‌بندی JEL: L1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Garin-Lowry Model is one of a few Land use models which has became popular in estimation of employment and population, because of its simple, powerful structure and restricted information requirements. This paper presents evaluation of estimation of employment and population using dynamic Garin-Lowry Model in a ten year period in the region of Tehran, and two scenarios of existence and nonexistence of movement of preceding employment and population, and (1) two yearly step-by-step – and (2) a ten years step- time status. In this paper, a level of basic employment enters the region in different iterations of yearly planning period, step by step. Gradual entrance of employments and its allocation in the region causes the gradual changes of effective parameters in selection of service employment location and residential location. Therefore, since there is a high flexibility and movement in selection of employment and residential location in the region, then much better results are achieved in the scenario of existence of movement of preceding employment and population and otherwise scenarios of nonexistence of movement of preceding employment and population. For this purpose, corresponding to two considered scenarios and two methods of yearly step-by-step modeling and a ten year step, these four scenarios are modeled. Comparison of product results in their estimations of employment and population with the existing observations represent that scenarios of nonexistence of movement of preceding employment and population achieve better results in reconstruction of employment and population in the region of Tehran in the ten year period of 1987-1996.
JEL Classification : L1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Garin
  • Economic Base Theory.
  • Estimation of Employment and Population
  • Land use Model
  • Lowry model
  • Multiple Logit Model