آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

2 پژوهشگر

چکیده

این مقاله، با پایه قراردادن تئوری استالپر- ساموئلسون و با به‎کارگیری داده‎های خرد در سطح خانوارها و با استفاده از روش‎های اقتصاد سنجی داده‎های پانل با متغیر وابستة محدودشدة توبیت، به بررسی تأثیر جهانی شدن، با معیار آزاد سازی تجاری و کاهش در تعرفه‎ها بر نابرابری دستمزدها در کشور ایران، می‎پردازد. نتایج برازش مدل با درنظر گرفتن نرخ تعرفه‎ها به‎عنوان شاخص آزاد سازی تجاری، نشان می‎دهد که کاهش در نرخ تعرفه‎ها، سبب کاهش در دستمزد افراد غیرماهر و افزایش در دستمزد افراد نیمه ماهر و ماهر می شود. به‎عبارت دیگر، آزادسازی تجاری، سبب افزایش شکاف دستمزد میان افراد با سطوح مختلف مهارت می شود.
طبقه‎بندی JEL: F14,F16,J31.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Evidences indicate that openness of economy play a remarkable role in the formation of relative wages in the world. In this paper on the base of Stolper- Samuelson theory, we investigate the effects of trade liberalization and tariff reduction on wages inequality in Iran. In order to test and quantify the relationship, we have used a panel limited dependent Tobit model which is estimated by MLE. Our data consist of the micro data on households’ socioeconomic surveys (1380-1382) and aggregate data on the tariff rates of different sectors in economic activities according to ISIC four digits codes. We found evidences in the favor of our hypothesis in which reduction in tariff rates contribute to an increase in the wage gap in Iran. Trade liberalization causes a reduction in the wage of unskilled workers and benefits the skilled groups workers.
JEL Classification : F14, F16, J31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Panel Tobit
  • Trade Liberalization
  • wage inequality