الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت دانشگاه مازندران- موسسة مطالعات بین‌المللی انرژی

چکیده

گاز طبیعی از جمله منابع تأمین انرژی است که تولید و مبادلة آن به‌صورت پیوسته انجام می‌گیرد و از سیستم‌ها و امکانات ذخیره‌سازی برای مواجهه با بحران کمبودها استفاده می‌شود. در این مقاله، با نگاهی اجمالی به ویژگی‌های عمومی بازارهای گاز طبیعی، الگویی ارایة می‌شود، که ضمن تطابق با شرایط کلی بازار گاز طبیعی، تأثیر امکان ذخیره‌سازی را بر نوسانات قیمت گاز طبیعی در بازار رقابتی و انحصاری تبیین کند. ابتدا الگوی خود را در یک چارچوب عمومی فرمول‌بندی کرده و سپس آن را با ایجاد فروض مناسب، برای بازارهای رقابتی خالص و انحصار ذخیره‌سازی تعدیل می‌کنیم. در ادامه برای حل مدل از چهارچوب کلی برنامه‌ریزی پویای تصادفی استفاده کرده و در نهایت، با ارایة یک مثال عددی، کارکرد الگو را ارزیابی می‌کنیم. نتایج به‌دست آمده در هر دو حالت انحصاری و رقابتی با ماهیت و توجیه پدیدة ذخیره‌سازی در بازار گاز طبیعی، که هدف آن ملایم شدن نوسانات قیمت گاز طبیعی است، نیز سازگاری دارد. این نتیجه‌گیری در حالت رقابت کامل بازار، بسیار مشهودتر از حالت بازار انحصار ذخیره‌سازی است.
طبقه‌‌بندی JEL : Q39,Q49.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Natural Gas is one of the energy resources with the continuous trading in the international markets and storage facilities are used in the time of shortage crisis. In this paper, considering the general conditions of natural gas markets, we provide an appropriate model to study the effect of gas storage on the natural gas price volatilities in the competitive and monopolistic markets. First, we formulate our model in a general structure and then modify it regarding the assumptions for competitive and monopolistic markets. For solution of the problem we use the stochastic dynamic programming model. The results of the numerical example solution in this model show that in both conditions, competitive and monopoly markets, our model is compatible with the philosophy of gas storage with the aim of smoothing the price and in a competitive market; it is stronger than a monopoly one.
JEL Classification: Q26, P28.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bellman Optimality
  • Competitive Market
  • Dynamic Programming
  • Liquefied Natural Gas
  • Monopoly Market
  • Natural Gas Storage
  • Standard Wiener Process