دوره و شماره: دوره 41، شماره 5، دی 1385 (شماره 76 - آذر و دی 85)