تخمین توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل تولید

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه خلیج فارس

چکیده

در این مقاله، از نوعی تابع هزینه با عنوان تابع هزین? تعمیم‌ یافته لئونتیف، برای تخمین توابع هزینه و توابع تقاضای نهاده‌های تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بخش صنعت ایران استفاده شده است. نتایج که افزایش در قیمت نهاده‌ها به دلیل کشش‌های قیمتی پایین آن‌ها، سبب افزایش پایدار در هزین? تولید می‌شود. به‌طور نسبی، کم‌کشش‌ترین نهاد? تولید در بلندمدت، سرمایه و باکشش‌ترین آن‌ها نهاد? انرژی است. کشش‌های متقاطع براورد شده در بلندمدت نشان می‌دهند که میان نهاده انرژی و هرکدام از دو نهاد? دیگر(نیروی کار و سرمایه) امکان جایگزینی نسبتاً محدود و معنی‌دار وجود دارد در صورتی‌که این جانشینی برای دو نهاد? دیگر معنی‌دار نیست. طبق نتایج تحقیق، مقایس? مسیر برآوردشد? سرمایه‌گذاری با روند زمانی واقعی‌ سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ نشان می‌دهد که این صنایع مورد مطالعه در طول دوره زمانی مورد مطالع? به‌طور متوسط 25 درصد از وضعیت مطلوب خود از نظر انباشت سرمایه فاصله داشته‌اند.
طبقه‌بندی JEL :L60, J23, Q41, D24 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article a kind of cost function named Leontief’s Generalized(GL) cost function is used to estimate short-run and long-run cost function and demand functions of production inputs for Iranian industries. The results indicate that any increase in price of inputs due to their low price elasticity causes a sustainable increase in production cost. Relatively speaking, in long-run capital is least elastic production input whereas energy is the most elastic. Long-run estimated indirect elasticity show that energy input can be substituted by each other significantly, whereas the substitution for the other inputs(labour and capital) is not significant. Comparison analysis on estimated path of investment and it’s real time trend indicate that sample industries have had shown a mean of %25 gap from their desired situation.
JEL Classification: D24, Q41, J23, L60

کلیدواژه‌ها [English]

  • fixed factor
  • Generalized leontief cost function(GL)
  • Price elasticity
  • Quasi
  • run and Long
  • run input demand function
  • Short