اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

در این تحقیق، اثرات یکی از مهم‌ترین پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، تحت عنوان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در زیر بخش‌های خدمات ایران، بررسی شده است. برای این منظور، اثر شکاف بهره وری نیروی کار زیر بخش‌های خدمات ایران با کشورهای توسعه یافته، بر نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر در هنگام ورود شرکت‌های چند ملیتی (اثرسرریز)، با استفاده از مدل ادغام داده‎ها (تلفیقی ازدادهای سری زمانی و مقطعی)، در بین سال‌های1376-1383نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهند که در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی، بنگاه‌های خدماتی فعال در بخش‌های خدمات، می‌توانند با استخدام بیشتر نیروی کار ماهر، بهره‌وری نیروی کار خود را افزایش و با بنگاه‌های خارجی رقابت کنند (اثر سرریز)، که البته بخش مستغلات – اجاره و فعالیت‎های کسب وکار، در رتب? اول از نظر جذب نیروی کار ماهر و افزایش نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر (اثر سرریز) قرار دارند.
طبقه‌بندی JEL: .F02, E24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study analyses one of the effects of the economic Globalization process, that is the inflow of foreign direct investment, on the employment of the sub-sectors of the service sector in Iran. For this purpose the impact of the gap between labor productivity in service sector of Iran and developed countries on the ratio of the skilled over unskilled labor (at the time of the multinational corporation entrance to the economy) is studied by using a panel data during the period of 1997-2004.
The findings indicate that by entering the multinational corporations to the economy the active companies in various fields of service sector employ skilled labor which will lead to the greater labor productivity and consyuently the domestic companies can compete better with the foreign companies (spillover effect). The real-state, and small business activies have the first rank in emyloying the skilled labor and imyroving the ratio of skilled over unskilled labor.
JEL Clarification: E24, FO2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Globalization
  • Foreign direct investment
  • Productivity gap
  • Service Sector
  • Skilled and unskilled labor
  • Spillover effect