اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکد? اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

یکی از راه‌های فائق آمدن به اثرات نامطلوب رفاهی اطلاعات نامتقارن در شرکت‌های بیمه، طراحی و اعمال قراردادهای سازگار اطلاعاتی است، زیرا وقتی که قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته باشند، در این حالت، موضوع انتخاب وارونه پیش می‌آید که در پی آن، پرتفوی شرکت بیمه، یک پرتفوی با ریسک بالا خواهد بود که علایم اصلی آن، افزایش ضریب خسارات و احتمال حوادث‌‌اند که ممکن است شرکت‌های بیمه را در بلندمدت متضرر کنند.
در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی امکان‌پذیری قراردادهای بیمة سازگار اطلاعاتی نش، قراردادهای بیمه شخص ثالث با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفته و عدم سازگاری اطلاعاتی این قراردادها نشان داده شده‌اند این قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته و امکان طراحی قراردادهای سازگار اطلاعاتی با درنظرگرفتن مشخصه‌های ریسکی افراد تأیید شده است. که موجب کاهش احتمال خطر و افزایش نسبت حق بیمة دریافتی به خسارات پرداختی می‌‌شود. ازجملة این‌ها، انتقال بیمة حوادث شخص ثالث اتومبیل، به بیمة شخص ثالث راننده است.
طبقه‌بندی JEL: .G22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One way of solving welfare loss asymmetric information in insurance is to design informationally consistent contracts. When the contracts are not informationally consistent, adverse selection cause the portfolio insurance to be risky, and consequently the probability of accident and loss will be high. In this paper we investigate Iran's insurance companies, based on informaionlly consistent contracts and Jonh Raily (2001) paper. We find that there are some signals that show Iran automobile collusion contracts are not informationally consistent.
JEL Classification: G 22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse selection
  • automobile collusion insurance
  • informationally consistent contracts
  • Nash equilibrium