دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، آبان 1385 (شماره 75 - مهر و آبان 85) 
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال

مصطفی عمادزاده؛ روح ا... شهنازی؛ عباس محمدزاده؛ روح ا... بابکی