بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران

نویسندگان

1 Abbasian@basu.ac.ir

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

مقالة حاضر، به بررسی عدم اطمینان حاصل از نوسانات مالیات بر اشتغال بخش کشاورزی، بخش خدمات و بخش صنعت می‌پردازد. به این منظور، ابتدا خلاصه‌ای از مبانی نظری مربوط به موضوع بیان می‌شود و سپس روند متغیرهای مهم موجود در این تحقیق در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، الگویی بر اساس مدل‌های استفاده شده در تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور برای بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت، ترسیم می‌شود.
نا اطمینانی حاصل از نوسانات مالیات‌ها، بر اساس روش GARCH اندازه‌گیری شده و اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، با روش OLS تخمین زده شده است. بر طبق نتایج به‌دست آمده، تاثیر عدم اطمینان سیاست‌های مالی- بعد مالیاتی سیاست‌های مالی- بر بخش صنعت، خدمات و بخش کشاورزی، منفی است.
طبقه‌بندی JEL:H39, E62, E24, D89, C59 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper looks at the effects of tax uncertainty on agriculture, industry and service sectors in Iranian economy. The trend of the main variables in this paper during the covered period are presented and analysed. The GARCH method is used to measure the tax uncertainty, and it is estimated by OLS.
All the estimated coefficients had their expected signs and it is tax uncertainty effects on employment in all Iranian economy sectors are negative. Results suggest that the government should reduce tax income fluctuations to increase employment in all economic sectors.
JEL Classification: H39, E62, E24, D89, C59

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARCH
  • Iranian Economic Sectors
  • Uncertainty – Tax – Employment