ارزیابی اقتصادی وسایل حمل و نقل جاده ای بار در مازندران

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله، در پی ارزیابی اقتصادی انواع وسایل نقلیه جاده‌ای حمل بار مازندران از دید بخش خصوصی و عمومی است. متوسط سود سالانه، نرخ برگشت سرمایه، کارایی هزینه، سرمایة لازم برای ایجاد اشتغال و بازده نیروی کار، معیارهای مورد استفاده در این تحقیق‌اند، که در ارزیابی از دید بخش خصوصی، عمومی و یا هر دو گروه، مورد استفاده قرار می‌گیرند. آمارهای مورد نیاز، بااستفاده‌‌از روش نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده از طریق تکمیل کتبی پرسش‌نامه‌ها از گروه‌های مختلف رانندگان و بنگاه‌های حمل بار به عنوان جامعة آماری مورد مطالعه و هم‌چنین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان مازندران تهیه شده‌اند. نتایج حاصل از ارزیابی انواع وسایل حمل بار، حاکی از آن است که تریلر از نظر بازده نیروی کار، کارایی هزینه و متوسط سود سالانه، بر دیگر وسایل نقلیة مورد مطالعه برتری دارد، در حالی که انواع وانت بارها از لحاظ سرمایة لازم برای اشتغال‌زایی و نرخ برگشت سرمایه، بر دیگر وسایل نقلیه برتری دارند.
طبقه‌بندی JEL: .L62

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper does an economic evaluation of several kinds of transportation vehicles of private and public sectors in transportation of mazandaran province. The variables used in this research are; rate of return on capital, annual profit, cost efficiency, capital necessary for job creation, and labor force productivity. The data has been obtained through classified questionnaires which ate filled by vehicle derivers, transportation syndicates, and other related organization. The conclusion is that in relation to annual profit, productivity of labor force, and cost efficiencies retailer tracks are referred. Whereas, in relation to rate of capital return, and capital necessary for job creation, vans are preferred in compare to the other kinds of vehicles.
JEL Classification: L62.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual profit
  • Capital Return Rate
  • economic evaluation
  • Luggage Transportation – Mazandaran