بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 پژوهش‌گر اقتصادی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد وکلان است. تأثیر بر نوع وماهیت مشاغل و بازار کار از جمله مهم‌ترین آن‌ها ICT، نوع مشاغل را از چهار طریق حذف، ایجاد و تغییر مشاغل و انجام کار از راه دور1، تحت تأثیر قرار می‌دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار مشاغل نیز تأثیر گذاشته و ماهیت مشاغل در جامعه را از طریق کاهش متوسط سختی کار، فکری‌تر شدن، ناپایدارتر شدن و تخصصی‌تر شدن مشاغل، متحول می‌کند.
این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، در چارچوب ارزیابی عوامل موثر براشتغال‌ و با یک مدل لگاریتمی، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان اشتغال است. از این رو، مدل مورد بررسی با رهیافت Panel Data، برای 47 کشور (شامل 22 عضو OECD و 25 کشور در حال توسعه)، طی سال‌های 1382-1379 براورد شده است.
نتیجه، بیان‌گر اثر مثبت و معنی‌دار فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر اشتغال است. هم‌چنین کشش اشتغال نسبت به هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، 0.11 بوده که نشان می‌دهد یک درصد افزایش در هزینه‌های ICT، به مقدار 0.11 درصد اشتغال را افزایش می‌دهد.
طبقه‌بندی JEL: C23, D83, E24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Received: 2006/6/21 Accepted: 2006/7/25
ICT has broad effects on economy in micro and macro levels. Effects on kind, nature of jobs and labor market are the most important. Omission, creation, change of jobs and teleworking are the four ways through which ICT influences kinds of jobs. Also, ICT influences the structure of jobs, and changes the nature of jobs in society via reduction of average work hardship, making jobs more mental, but instable and more specialized.
This paper studies the effect of ICT on amount of employment using a microeconomic pattern in a frame work of assessing effective factors on employment appaling a logarithmic model. This model has been estimated with panel data approach for 47 countries (including 22 OECD members and 25 developing countries) over the years of 2000- 2003.
The results indicate positive and significant effect of ICT on employment. Also the elasticity of employment in proportion to the costs of information and communication is 0.11, which indicates 1% increase in the costs of ICT, increases employment by 0.11 %.
JEL Classification: C23, D83, E24

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Information and communication technology (ICT)
  • panel
  • panel data