صادرات نفت و رشد اقتصادی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات گذشته و با توجه به مدل خلیفه آل یوسف (1977) در مورد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس‘ صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از یک تابع تولید مورد بررسی قرارداده اند. آنها در این مقاله با استفاده از همگرایی یکسان و تکنیک ARDL رابطه بلندمدت صادرات نفتی و رشد اقتصادی را 078/0 درصد و با یک وقفه دو ساله برآورد کرده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article, the authors, while reviewing the past studies, the relationship between oil export and economic growth in Iran using a production function utilizing Khalifeh Al-Yousef(1997) They have with estimated the long-run relation between oil export and economic growth with a 0.19 % coefficient together with a two-year lag benefiting from co integration and ARDL technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto—Regressive
  • co integration
  • Distributed Log
  • Growth Economics
  • Oil Export