دوره و شماره: دوره 38، شماره 3، دی 1382 (ویژه نامه - پاییز و زمستان 82) 
صادرات نفت و رشد اقتصادی

علیرضا اقبالی؛ حمید رضا حلافی؛ ریحانه گسکری