اندیشه های اقتصادی دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002

نویسنده

چکیده

دانیل کانمن به خاطر بکارگیری بینشهای روانشناسی در علم اقتصاد بخصوص در ارتباط با قضاوت و تصمیم گیری انسانی تحت شرایط عدم اطمینان‘ استحقاق دریافت جایزه نوبل راکسب کرده است.
کانمن ‘نشان می دهد که چگونه قضاوت انسانی ممکن است راههای میانبری را فراهم کند تا انسانها به طور سیستماتیک از اصول اساسی احتمالات انحراف داشته باشند. تا قبل از انتشار نظریه کانمن‘ اقتصاددانان معتقد بودند که نیروی انسانی ‘ تحت تاثیر انگیزه های منفعت شخصی ‘ تصمیمات را به طور عقلایی اتخاذ می کند. او این مدل پذیرفته شده را به چالش کشید ونشان داد که رفتار مردم توسط انگیزه های روانشناسی بیشتر تعیین می شود و این انگیزه ها ‘ عوامل اقتصادی مهمی را شکل می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Kahneman was awarded Nonel Prize in Economic Sciences because of having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty. He showed that how human judgment may take shortcuts that systematically depart from basic principles of probability. Before Kahneman’s work was published, economists had assumed humans were motivated by self-interest and made rational, calculated decisions. Kahneman challenged the accepted mode! Of how individuals behave economically, by suggesting that people’s behavior is determined by additional psychological motives and that these motives constitute important economic factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral economics
  • decision-making in economics and psyc