ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد»

نویسنده

چکیده

این مقاله متدولوژی جدیدی برای تجزیه تغییرات فقر به دو اثر «رشد اقتصادی» و «توزیع مجدد» در آمد ارائه می دهد و سپس یک کاربرد تجربی از مدل ارائه شده روی آمار هزینه خانوار نواحی شهری و روستایی ایران ارائه می شود. نتایج مطالعه در ایران نشان می دهد که هردواثر «رشد» و «توزیع مجدد» به طور مستقیم در تغییرات فقر سهیم بوده اند‘ به عبارتی اثر رشد اقتصادی وکاهش نابرابری هر دو بر روند کاهش فقر مثبت بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper provides a new methodology that decomposes the change in poverty in to growth and redistribution components. Then, it presents unempirical application of the proposed methodology to recent data on consumption in rural and urban areas in Iran conducted by Statistical Centre of Iran (SCI) in. 1989 and 1994 (the initial and the year later the final year of the Islamic Republic’s first five-year plan). I found that both “pure growth” and “redistribution” components directly contributed to the change in poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • Inequality
  • poverty
  • redistribution