برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت

نویسندگان

1 استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی عواملی می‌پردازد که بر کارایی و بهره‌وری اقتصاد اثر می‌گذارند. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص‌های کارایی و بهره‌وری می‌باشد. بررسی رابطة حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تأثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می‌باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره‌وری استفاده می‎‌کنیم.
برای بررسی دقیق‌تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایة انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره‌وری، صرفاً از مخارج دولت استفاده می‌کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تأثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره‌وری داشته‌اند، به تفکیک اجزاء آن بررسی خواهیم کرد.
نتایج حاصل از این مقاله نشان می‌دهند که افزایش بهره‌وری و کارایی به سه طریق می‌تواند به وجود آید:
الف: افزایش دستمزد حقیقی که تأمین کنندة زندگی و معیشت شاغلان می‌باشد.
ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می‌تواند از طریق حساب ذخیرة ارزی به وجود آید که این حساب می‌تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف‌اند.
ج: در راستای ارتقای بهره‌وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می‌باشد.
طبقه‌بندی JEL : O47, HS, H21.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article we have investigated the factors affecting productivity and efficiency in Iran's economy ; but the main emphasize has been on the government expenditures and its relation with the indices of productivity and efficiency . The relation between government size and economic performance and growth has been the popular subject for investigation for many economists.
Beside the government expenditures, we have addressed other variables such as human capital , wages , foreign trade and income inequalities . To see the effect of government size on productivity and efficiency we have used government expenditures. The results show that the increase in productivity and efficiency could be achieved via ,a) increase in real wages, b) stabilization of oil revenue, and c) restricting government's current expenditures to the traditional duties of the states.
JEL Clarification: H21, HS, O47

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Expenditure
  • out Income
  • Productivity – Officiency