دوره و شماره: دوره 41، شماره 3، شهریور 1385 (شماره 74 - مرداد و شهریور 85)