تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 پژوهش‎گر

چکیده

در این مقاله، تابع تقاضای بیمة عمر با استفاده از داده‌های سری زمانی ایران طی دورة 1382-1345، مبتنی بر رویکرد ARDL و هم‌چنین داده‌های پانل برای کشورهای صادرکننده نفت با درامد متوسط برای دورة 2002-1998 براورد و نتایج بدست آمده، مقایسه می‌شوند. بر طبق این نتایج، عمده‌ترین عوامل تعیین کنندة تقاضای بیمه‌های زندگی در ایران، درامد، میزان تحصیلات و بارتکفل‌اند. هم‌چنین، درامد، احتمال مرگ سرپرست خانواده و تحصیلات، از مهم‌ترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه‌های‌عمر در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط می باشند. کشش‌های درامدی تابع تقاضای بیمة عمر نشان می‌دهند که این محصول، در کشورهای نفت‌خیز با درامد متوسط، لوکس و در ایران ضروری است. در واقع، افزایش درامد، نقش اساسی‌تری در گسترش و تحولات بیمه‌های عمر در سایر کشورهای صادر کنندة نفت نسبت به ایران داشته است. نتایج نشان می‌دهند که ظرفیت‌های فنی و نهادی، به‌ویژه در بخش عرضه، اهمیت بیشتری در توسعة بیمة عمر این کشورها، نسبت به عوامل تقاضا (مطابق الگوهای استاندارد) داشته‌اند.
طبقه بندی: JEL .G2, D8

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper we estimate the demand function for life insurance in Iran for the years 1345-1382 as well as oil-exporting countries with middle income during 1998-2002 by using the ARDL approach and Panel Data respectively. The results show that the income, size of family and education are the most important factors that affect the demand for life assurance in Iran. Moreover income and death probability of family head are the most determinant factors in the demand function for life assurance in oil exporting countries with middle income. Overall, the results implies the institutional and technical capacities, particularly in supply side, are the most important factors in life insurance development in Iran and other oil-producing countries and standard model based on demand-side factors cannot explain life insurance behavior satisfactorily.
JEL Classification: G2; D8

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL model
  • exporting countries
  • Iranian Economy
  • Life Insurance
  • Oil
  • panel data