هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکد? دانشگاه تهران و پژوهش‌گرجهاد دانشگاهی

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه‌های مختلف تأمین مالی، در مساعد کردن زیست‌بوم فعالیت بنگاه چیست؟ براساس فرضیة مودیگلیانی- میلر، در غیاب هزینة مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمایة بنگاه و شیوة تأمین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگیهای لازم برای تأمین وجوه مورد نیازِ بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می‌دهد و هر بنگاه، می‌تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینة مبادله، پیش‌بینی این فرضیه برای دنیای واقعیّت، خدشه‌دار و نامرتبط می‌شود. در چارچوب اقتصاد هزینة مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادلة مالی را ترتیب دهد. فرضیة محوری اقتصاد هزینة مبادله (ترازسازی تبعیض‌آمیز)، شیوة ترتیب دادن این مبادله را پیش‌بینی می‌کند: مبادلات براساس ویژگی‌هایشان از یکدیگر متمایز می‌شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه‌ها و قابلیت‌های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه‌ای تبعیض‌آمیز، از طریق ساختاری سازماندهی می‌شود که انجام مبادله را در کم‌ترین هزینه میسر می‌کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه‌ای تأمین‌‌می‌کند که کم‌ترین هزینه را داشته‌باشد.
با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی‌های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تأمین مالی کم‌ترین هزینه را دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که درصورت عدم وجود یا ناکارایی (‌پرهزینه بودن) بعضی از سازوکارهایِ سازماندهی مبادلاتِ مالی، بنگاه‌ها به سمت ساز و کارهایی روی‌می‌آورند، که هزینة بیشتری برای‌آن‌ها دارد. تفاوت هزینة تأمین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تأمین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به‌عبارت دیگر، هزینة عدم دسترسی آزادانه به شیوة تأمین مالی متناسب، مهم‌ترین هزینه‌ای است که بر بنگاه تحمیل می‌شود. درواقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست‌بوم فعالیت بنگاه، پرهزینه می‌کند. این هزینه‌های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می‌نماید و در بلند‌مدت از صنعت خارج می‌کنند. این فرضیه، در‌باره 40 بنگاه تولید- ساخت کوچک فعال در زیست‌بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش‌نامه‌هایی تدوین و ضمن مصاحبة حضوری با تولیدکنندگان تکمیل شده‌اند.
طبقه‌بندیJEL : G34, G32, G21, K00, D23, B52.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

What is the importance of free access to the instruments and mechanisms of finance, to accommodate the environment of the firm? According to Modigliani-Miller hypothesis, in the absence of transaction cost and government regulations, the firm capital structure and its method of finance is not important. That is, all necessary coordinations to finance the firm are done by price mechanism and each firm could fulfile its needs in current rate. By introducing transaction cost, however, the prediction of this hypothesis in the real world becomes irrelevant. In transaction cost economics framework, each firm, with respect to its financing needs, should arrange a financial transaction. The basic hypothesis of transaction cost economics -discriminating alignment- predicts the method of this arrangement: transactions, which differ in their attributes, are aligned with governance structure, which differ in their costs and competence, in a discriminating –mainly, transaction cost economizing- way. Namely, the firm will finance its needs in a way to have the minimum cost.
With accepting the point that depending on the firm’s characteristics and needs, there is one mechanism of governance with least cost, it is predictable that, in the absence of proper or efficient governance mechanism of financial transaction, the firms are led to use the more costly methods. The difference between an appropriate mechanism of financing and its alternatives is the most important cost that is borne by the firm. In fact, this constraint is one of the reasons that explain the costly nature of the efforts of the firm in obtaining new property rights and maintaining existing rights. These institutional costs reduce the competition power of the firm and, in long run, drive it out of the industry. This hypothesis is studied in 40 small manufacturing firms that are active in Iranian economic environment. For this purpose, a questionary is codified and during interview with manufacturers are fulfiled.
JEL Classification: B52, D23, K00, G21, G32, G34.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discriminating Alignment Hypothesis
  • Finance
  • Institution
  • New institutional economics
  • Transaction cost
  • Transaction cost economics
  • and Manufacturing firm