تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دراین مقاله، تابع تقاضای مکالمات تلفن بین‌الملل از ایران به 47 کشور جهان که بیش از 90 درصد از مکالمات تلفن بین الملل کشور را شامل می شود، با استفاده از روش ترکیب داده‌‌‌‌‌های سری زمانی - مقطعی و در سه حالت با عرض از مبداء کل،اثرات ثابت واثرات تصادفی تخمین زده شده و سپس، با استفاده از آزمون هازمن، مشخص شد که جملات ثابت در مقاطع مختلف دارای اثرات تصادفی‌اند.
طبق نتایج به دست آمده، کشش تقاضای مکالمات تلفن بین الملل نسبت به قیمت مکالمه ، حجم تجارت و ترافیک وارده به ترتیب، 93/0- ، 37/0 و 33/0 درصد می باشد که کم کشش بودن تقاضای مکالمات تلفن بین الملل نسبت به متغیرهای مذکور را، نشان می‌‌دهد. هم‌چنین، کشش تقاضای مکالمات تلفن بین الملل نسبت به درامد و تعداد کاربران اینترنت، به ترتیب، 52/2 و 11/2 درصد محاسبه شده‌است که بر با کشش بودن تقاضا نسبت به متغیر‌های فوق دلالت دارد. گفتنی است،داده‌‌‌های سری زمانی مورد استفاده در این تحقیق، شامل سال‌های 1379 تا 1381 می‌باشند.
طبقه بندی JEL : .D21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article, the demand function for international phone calls from Iran to 47 countries that contained over 90 percent Iranian international phone calls was estimated by using pooling data model in three ways: general case, fixed effects and random effects. Then by using hausman test was determinated that unobserved terms are random effects.
In view of the research outcome, the demand elasticity of international phone calls in ratio of the price, volume trade and in-flows (calls) is -.93, .37 and .33 respectively which is indicative of low demand elasticity in respect of the said variables.
Accordingly , the demand elasticity of international phone calls in ratio of the income and internet users amount is 2.52 and 2.11 proving the high demand elasticity in respect of the said variables.
It is necessary to mention the time series data used in the research are contained 1379 to 1381.
JEL Classification: D21

کلیدواژه‌ها [English]

  • call demand
  • fixed effects
  • hausman test
  • international phone
  • random effects