بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها

نویسندگان

1 دانشیار اقتصادی کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی پردیس، کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

پسته، مهمترین محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران است. این محصول، به دلیل ارزآوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبه‌های اقتصادی، بسیار با اهمیت است. در این مطالعه، که با هدف بررسی روند صادرات پسته و شناخت استراتژی صادراتی پستة ایران(طی سال‌های 2002-1970) انجام گرفته، از معیار RCA استفاده شده است. و هم چنین، تابع عرضه صادرات پسته، براورد شده است . نتایج نشان دادندکه ایران از سال 1993 به دلیل حساسیت و دنبال کردن پاره ای از سیاست ها، در عرصة تولید و تجارت پسته، به یک استراتژی صادراتی نزدیک شده است و پایداری درامد صادراتی پسته نیز، این امر را ثابت می کند. ولی، در بین کشورهای صادرکنندة پسته، آمریکا، از یک استراتژی صادراتی منظم و دقیقتری نسبت به رقبا، برخوردار بوده است.
طبقه‎بندی JEL: F10.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Pistachio is the main agricultural export product in Iran. Beacase of its effect on exchang, imployment and added value, this crop is very important in economy. In this study to recognaize the exporting strategy of pistachio in Iran (at years 1970-2002). I have used RCA standard and estimated export supply of pistachio. From obtained results, it was showed that due sencitivity and following from some strategies in the field of production and trade pistachio, Iran focused from 1993 year to export strategy. However U.S.A exporting strategy is very exact and perfect.
JEL Classification: F10

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Strategy
  • export supply
  • Iran
  • Pistachio
  • Stability