بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

در این مطالعه، تحلیل تجربی ارتباط بین حجم معاملات و نوسانات بازده سهام به استناد فرضیِ ترکیب توزیع‌ها یا MDH، در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی و حجم معاملات و نوسانات شرطی در قالب مدل GARCH آزموده شده است. برخلاف نتایج مطالعات لامورکس و لاستراپس (1990)، یافته‌های این تحقیق، کاهش معنی‌داری را در اندازة (مقدار) ضرایب معادلة واریانس شرطی، هنگامی که حجم معاملات به عنوان یک متغیر برون‌زا وارد مدل شد. نشان نداده و نیز برخلاف مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته، نوسانات بازده هنگامی که حجم معاملات به عنوان جایگزینی برای ورود اطلاعات در نظر گرفته می شود از بین نرفت و نیز فرضیة MDH در بازار ایران اثبات نشده است. علت این موضوع، عدم ورود هم‌زمان اطلاعات به بازار که از شرط‌های اصلی فرضیه MDH می باشد بیان‌شده‌است.
طبقه بندی JEL: R53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article an empirical analysis has been performed to study the relationship between the volume of stock trades and the stock returns volatility using the MDH model at the Tehran Stock Exchange Market. We also have tested the stock trade volume and conditional returns in the framework of the GARCH model. Contrary to the work of Lamoureux & Lastrapes (1990), when the trade volume is included in the model as an exogenous variable, the findings of this study did not confirm the weakening of the significance and the value of the parameters of the conditional variance. Also, despite studies done in developed countries, return volatility, when trade volume is replaced by the information variable, did not disappear or subside.So the MDH hypothesis for the Iranian stock market did not hold. The main reason for this is that the stock related information, which is one of the principle assumptions of the MDH model, does not enter the market continuously.
JEL Classification: R53

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARCH.
  • MDH
  • Return
  • SIAH
  • volatiliry
  • volvmer