عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران

نویسندگان

استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به‌بررسی تأثیر توسعه نظام مالی بر پس‌انداز خصوصی بر اساس روش هم‌انباشتگی یوهانسون - یوسیلیوس می‌پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیر‌های تأثیرگذار بر پس‌انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مؤلفه‌های اصلی شاخص اندازه‌گیری توسعه مالی ساخته می‌شود. مهم‌ترین نتایجی که از این مقاله به‌دست آمده است, عبارتند از: الف- نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم‌رنگ و ناچیز است.
ب- توسعه نظام مالی به‌صورت محدود و منحصر به‌توسعه کمی شاخص‌های بانکی، تأثیر منفی بر پس‌اندازخصوصی در ایران داشته است.
طبقه‌بندی JEL: E21, E44, C22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study we assess the effects of financial development on private saving in Iran. As capital accumulation is the most important factor in economic growth, therefore the evaluation of effects of developments in financial system on saving (that is recently going to join to' global economy based on liberalization principles) is seemed very important. After identifying of financial system in Iran and determination of effective variables on private saving, using a statistical method, named principle components, we made a financial sector development index. The most important results which were achieved are: a) in the last three decades Iran's financial sector has been very small. b) Development of financial system (constrained with quantitative banking indices) has had a negative effect on saving in Iran.
JEL classification: E21, E44, C22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cointegration
  • Financial Development
  • principle component
  • Private Saving Rate
  • Iran