دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، تیر 1385 (شماره 73 - خرداد و تیر 85)