دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، تابستان 1385 (شماره 73 - خرداد و تیر 85)