اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

چکیده

از آنجا که یکی از ارکان توسعة اقتصادی بر مبنای گسترش سرمایه‎گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینة سرمایه‎گذاری از دیدگاه نظری تأثیر متغیرهای غیراقتصادی و کیفی را بر سرمایه‎گذاری بررسی می‎کند. این متغیرهابا ایجاد فضای نااطمینانی, برمتغیر سرمایه‎گذاری تأثیر می‎گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل‎هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه‎گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه, با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تأثیر متغیرهای کیفی بر سرمایه‎گذاری آن آزمون شود. در ابتدا مدل‎های ریاضی برای اثبات تأثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصادسنجی نشان‎گر چگونگی تأثیر این متغیرها (که به‎صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه‎گذاری بخش خصوصی ایران است.
طبقه‌بندی JEL: D8, R42.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Private sector investment is fundamental in economic development. Here, we are trying to show which factor is more important. This study was written with focus on the theories of investment and investment process in Iran. A lot of work has done in this area in Iran, but they did not pay attention much to the non-economic factor which affects on investment. We have analyzed the theories that define influence of qualitative variables on investment. These variables cause uncertainty for economy, so we studied the impact of them with attention to a specific situation. In the last chapter we used qualitative variables in an econometric model. Our concern was finding the reasons of existence of these types of variables. And then we focused on them. At the end of our paper we have suggested some policy implication.
JEL classification: R42, D8

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Uncertainty
  • Investment
  • risk
  • Saving