براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدة‌ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

حامل‌های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعة جوامع بشری ایفا می‌کند و به مرور زمان اهمیت آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش پیدا می‎کند. از این رو شناخت تقاضای انرژی الکتریکی و عوامل مؤثر بر آن، در کنار دیگر سیاست‌های حاکم بر تقاضای انرژی می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته باشد. دراین مطالعه، با بهره‎گیری از روش ARDL به براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی می‎پردازیم. از جمله متغیرهای به کار گرفته شده در تابع تقاضا، کیفیت عرضة انرژی الکتریکی است که به منظور اندازه گیری آن از افت فرکانس استفاده شده‎، به این علت که در بخش صنعت افت فرکانس نمایان‎گر کاهش کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است. با توجه به کشش‎های قیمتی محاسبه شده در بلند مدت و کوتاه مدت می‎توان چنین نتیجه‎گیری کرد که انرژی الکتریکی در بخش صنعت نهاده‎ای به تقریب بی کشش است و بنابراین سیاست‎های قیمتی تأثیر چندانی در تقاضای آن ندارد. از این رو از راه ساز و کار قیمت‎گذاری نمی‎توان سیاست مدیریت مصرف و ایجاد انگیزة لازم برای مصرف بهینة انرژی را دنبال کرد. کشش متقاطع قیمتی در کوتاه مدت رابطة‌ جانشینی بین حامل‎های انرژی الکتریکی وگاز طبیعی را تایید می‎کند. با توجه به معنا‎دار بودن و علامت ضریب متغیر کیفیت عرضة انرژی الکتریکی می‎توان چنین نتیجه گرفت که کیفیت مناسب عرضة انرژی الکتریکی نیز می‎تواند در کنار سایر متغیرها، بر مصرف بهینه آن در بخش صنعت مؤثر باشد.
طبقه بندی JEL:Q41,C52,C22 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The energy carriers (e.g. electricity) have a prominent role in the sustainable economic development. Among energy carriers, electricity has an essential role because of not having substitute in many cases as well as its ongoing expansion in the different stages of economic development. This research will investigate the functional relationship of electricity demand by using the co-integration techniques especially ARDL method and Error Correction Mechanism (ECM). The quality of electricity supply (by using frequency shortage data) is included in the model. The frequency shortage data is used since it has been considered as an index for low quality of supply in the industrial sector. The results indicate that the long-run industrial electricity demand can not be considered as a function of electricity price. In addition, the estimated price and income elasticities in the short- and long-run prove that electricity is an inelastic input. Cross-price elasticities indicate that electricity and natural gas are substitutes in the short-run. Further more, the quality of electricity supply in the model is a significant variable which indicates its impact on the level of industrial electricity demand in Iran.
JEL Classification: C22, C52, Q41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto regressive distributed lag (ARDL) model
  • Demand function
  • Error correction mechanism (ECM)
  • Frequency shortage
  • Quality of electricity supply
  • Iran