پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک

نویسندگان

1 دانشیار اقتصادسنجی و آماراجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه مازندران. بابلسر: بخش اقتصاد دانشگاه مازندران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله با استفاده از از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده‌های سالانه کشور‌های عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار‌دهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیر‌های نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین‌المللی، نرخ رشد M2 به‌ذخایر بین‌المللی، نسبت بدهی دولت به‌بانک مرکزی به‌کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی بهGDP، نسبت M2 به‌ذخایر بین‌المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده‌های بانکی، نسبت بدهی‌های خارجی به‌دارایی‌های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به‌کل سپرده‌های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به‌GDP، به‌ترتیب مهم‌ترین متغیر‌های پیش‌بینی‌کننده بحران در اقتصاد کشور‌های عضو اوپک شناخته شده اندکه با نظارت بر آنها می‌توان نشانه‌هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحران طراحی شده است که توانسته است تقریباً در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش‌بینی کند. گرچه روش‌های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش‌بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش‌بینی برخوردار نیستند. با عنایت به‌اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدلسازی کاراتر ضروری به‌نظر می‌رسد.
طبقه‌بندی JEL: C33، C4 ، C53، E17، E47 ،F31.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main purpose in this article has been to estimate an Early Warning Model for OPEC countries, using the Signalling and Probability methods with annual data during 1989-2004.Using the Signalling method, growth rate of trade balance, international reserve growth rate, ratio of M2 over International reserve growth rate, ratio of Government debt to Central bank over total credit of Central Bank, Ratio of internal credits to GDP, ratio of M2 over international reserve, export growth rate, bank deposits growth rate, ratio of foreign liabilities over foreign assets, ratio of domestic credit over total bank deposits, and growth rate of domestic credit over GDP, are found to be the most crisis predictor variables within OPEC that monitoring these variables can help to recognize monetary crises. Applying the Probability method, a probability function is developed, that has predicted at least 40 percent of 76% of the crises happened. Although the Signalling and Probability methods have the necessary credibility to predict crises, but they short fall, having enough confidence level predicting crises. Thus, efforts should be made in order to develop more efficient models.
JEL classification: C33, C4, C53, E17, E47, F31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency Crisis
  • Early Warning Model
  • OPEC
  • Probability method
  • Signalling method