بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران

نویسندگان

1 استادیار تربیت مدرس

2 فوق‌لیسانس اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در مقاله حاضر سعی شده است اشتغال‌زایی بخش ساختمان از طریق تابع تقاضای نیروی کار بخش ساختمان مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس الگوی به‌دست آمده از تابع هزینه تولیدکننده, تقاضای نیروی کار بخش ساختمان برای دوره 82-1353 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تقاضای نیروی کار با استفاده از روش (ARDL) نشان از رابطه منفی بین دستمزد واقعی با اشتغال بخش ساختمان و همچنین رابطه مثبتی بین ارزش افزوده بخش مذکور با اشتغال آن بخش وجود دارد. همچنین الگوی تصحیح خطای (ECM) که بیانگر ارتباط اشتغال با متغیر‌های توضیحی در کوتاه‌مدت است، نشان می‌دهد که تقاضای نیروی کار بخش ساختمان در هر سال 49 درصد به‌سمت تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود. در نهایت بر اساس الگوی به‌دست آمده و دو سناریوی انتخاب شده, اشتغال بخش ساختمان تا پایان برنامه چهارم توسعه مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیش‌بینی نیروی کار در بخش مذکور در هر دو گزینه حاکی از بالا بودن متوسط سهم اشتغال سالانه پیش‌بینی شده در این مطالعه در مقایسه با اشتغال سالانه کل پیش‌بینی شده در اهداف برنامه سوم توسعه است.
طبقه‌بندی JEL: C2, C22, L1, L13.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article an attempt has be to assess the employment situation in the by using a labor demand function. By using the cost pattern function of the firm, a construction demand function for labor for the period 1974-2003 has been estimated. By applying the economertric method of ARDL, a long run and a short-run model was estimated. The results show that there exists a negative relation between the real wage rates and the construction employment level and a positive one between the value added of the construction sector and its employment level. The Error Correction Model (ECM) results indicate that the construction demand for labor nears its long-run equilibrium at a rate of 65 percent annually. Finally by using the two scenarios of the model the employment level in the construction sector through the end of The Fourth Planning Program was forecasted. The results of both scenarios show higher employment rates than the ones predicted by The Third Planning Program.
JEL Classification: L13, L1, C22, C2

کلیدواژه‌ها [English]

  • construction
  • employment
  • Labor demand
  • labor supply