بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در چند سال اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مطالعات گسترده‎ای در باب نحوه اثرگذاری آن بر روی اقتصاد صورت گرفته‎است. مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم گسترده است که از مؤلفه‎های مختلفی مانند اعتماد، هنجارها و غیره تشکیل شده است که به منظور بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی بر روی اقتصاد باید هریک از این مؤلفه‎ها را به‎صورت جداگانه بررسی کرد. به این منظور در مقاله حاضر به بررسی اثر اعتماد بر روی رشد اقتصادی که یکی از اصلی ترین مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی می‎باشد، پرداخته می‎شود. ما در این مقاله با مروری کوتاه بر مفهوم اعتماد و نحوه اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی به یک مدل تعمیم یافته رشد دربردارنده اعتماد اشاره می‎کنیم. سپس با استفاده از اطلاعات پیمایش‎های دفتر طرح ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و براساس مدل‎های رشد اقتصادی تأثیر اعتماد بر رشد 28 استان کشور طی دوره 82-1379 مورد بررسی قرار گرفته‎است. در این مقاله برای تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی فضایی و نرم افزار مت لب کمک گرفته شده است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که با ورود متغیر پرونده‎های مختومه چک بلامحل که شاخصی برای بیان کاهش اعتماد به افراد جامعه به‎خصوص کاهش اعتماد در تعاملات اقتصادی در نظر گرفته می‎شود، قدرت توضیح دهندگی مدل به میزان04/0 درصد افزایش می یابد و نتیجه گرفته می‎شود که این متغیر دارای تأثیر منفی و معنی‎داری بر روی رشد اقتصادی می‎باشد؛ به این ترتیب که با ثابت بودن سایر شرایط افزایش یک واحد در این متغیر رشد اقتصادی به میزان 11/0 درصد کاهش می یابد که بیان کننده اثر مثبت اعتماد بر روی رشد اقتصادی می‎باشد.
طبقه‎بندی JEL :Z13، O40، C19،R11.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Social capital has increasingly attracted the interests of the economists and there have been many studies on this subject and its influence on economic performance.
The concept of social capital consists of elements such as network, norms and trust. The present study has examined the effect of trust, as one of the most important aspects of social capital, on the economic growth of Iran's provinces.
In this paper, we review the definitions and concepts of trust. Then we review channels through which trust affects the economic growth. In the context of generalized neoclassical growth models, we introduce a model of the effect of trust on economic growth. In empirical examination we use the data on surveys of "Iranian’s Values and Judgments"," Iranian’s Cultural Behaviors", the data of Statistic Center of Iran and the Central Bank. On the basis of models of economic growth, we examine the effect of trust on the economic growth of Iran's provinces during the time period 2000-2003 (1379-82).
The empirical findings indicate that trust has a positive effect on the economic growth.
JEL Classification: Z13 ،O40 ، C19، R11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Country's provinces
  • economic growth
  • Social capital–Trust
  • Spatial econometrics