دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، خرداد 1386 (شماره 78 - بهار 86)