تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

مزیت‎های موجود در تجمع‎های صنعتی که در آغاز به صرفه‎‎های ناشی از مقیاس برای ارائه امکانات زیربنایی محدود می‎شد، به‎تدریج ارتقا یافته و به‎صورت دسترسی به خدمات حمایتی، رقابت‎پذیری و تقویت همکاری صنایع نمود یافته است. از طرف دیگر ایجاد تجمع‎های صنعتی، توزیع منطقه‎ای اشتغال و تولید را نیز متوازن می‎نماید. در این مقاله منافع مذکور مورد توجه قرار گرفته و اهمیت تجمع‎های صنعتی در برنامه‎ریزی توسعه و سازگاری صنایع با شرایط حاکم بر رقابت جهانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎گیرد.
طبقه‌بندی JEL: I14.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Advantages of industrial agglomeration that initially limited to economies of scale, have gradually improved to cover support services, competitiveness and efforts of firms in some industrial cluster for cooperation. On the other hand, industrial agglomeration balances regional distribution of employment and production. This paper examines these benefits and analyses the important of industrial agglomeration in development planning and creating consistency for industries, within the context of the golobal competition.
JEL Classification : R11, L53, O18, O20, N65.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Industrial Agglomeration
  • Industrial Cluster
  • Industrial district
  • Industrial Estate
  • Industrial park
  • Promotion of SME–Competitiveness
  • Regional Development