اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‎های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‎ها (DEA)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی‎سینا همدان

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

روش تحلیل پوششی داده‎ها، از طریق مقایسه نسبی بخش‎های اقتصادی و براساس مقادیر داده‎ها و ستانده‌های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره‌وری می‌پردازد. در این روش به کمک داده‎های ارائه شده، مرزی به نام ”مرز کارائی“ در نظر گرفته می‌شود که تمام بخش‎های مورد بررسی، با این مرز بهینه مقایسه می‌شوند.
با استفاده از آمار‌های مربوط به ارزش افزوده، بهره‌وری بخش‎های مختلف اقتصادی محاسبه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که اگر چه در مجموع روند بهره‌وری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته است لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت‎های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته‌اند قابل توجیه نمی‌باشد. در این زمینه بخش خدمات به‎دلیل گسترگی دامنه فعالیت‎ها و خیل عظیم نیرو‌های شاغل، از مشکلات بیشتری رنج می‌برد. رشد مداوم و پویایی بخش خدمات، مشخصه عمدة نظامهای اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای معاصر می‌باشد. بنابراین بی‌توجهی به مسائل و مشکلات این بخش نظیر پایین بودن بهره‌وری نسبی علاوه بر این‎که بسیاری از فرصت‌های رشد و توسعة اقتصادی را سلب می‌نماید می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.
طبقه‎بندی JEL : .D24, C14, C43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • DEA
  • Efficiency
  • Iranian Economic Sectors
  • TFP