بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 پژوهشگر

چکیده

در این مقاله، ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیات‎‎‎ها در ایران، با استفاده از تحلیل‎‎‎‎های هم‎انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار می‎گیرد. بر اساس نتایج به‎دست‎ آمده، اقتصاد زیرزمینی به شیوه‎ای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیات‎‎های مستقیم واکنش نشان می‎دهد؛ اما چنین نتیجه‎ای دربارة مالیات‎های غیر‎مستقیم صادق نیست. وجود واکنش متقــارن اقتصـاد زیرزمینی به تغییرات مالیات‎‎های مستقیم، به این معنی است که بنگاه‎ها در ایران سرعت مشابهی را در فرار از مالیات‎‎های مستقیم هنگام افزایش آن‎ها و ورود به اقتصاد رسمی هنگام کاهش این مالیت‎ها از خود نشان می‎دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper studies the symmetrical relation between the underground economy and taxes in Iran using the most appropriate method for measuring this relationship applying the error-correction model.
According to the results directe taxes have much more effect on the underground economy in the long-run and the indirect taxes are the more effective in the short-run.
Moreover the underground economy shows a symmetric response to the direct tax changes but not to the indirect tax changes.
The symmetric reaction of the underground economy to the changes of direct tax in Iran implies that taxpayers show symmetrical tendency to tax evasion when direct tax increases and enter to the formal economy when the direct tax decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetry
  • erorr correction model
  • tax rates
  • Underground Economy