دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، دی 1386 (شماره 79 - تابستان 76)