بررسی تأثیر اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت

چکیده

ریسک وبازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه‎گذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده از مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای(CAPM) استفاده می‎شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‎دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می‎باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تأثیر می‎گذارند. فاما و فرنچ مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر‎نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به‎عنوان دو متغیری که تأثیر معنی‎دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند. در این تحقیق سه عامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که عوامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری‏ به ارزش بازار سهام، سه عامل تأثیر‎گذار روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند و استفاده از یک مدل چند عاملی، بهتر می‎تواند پراکندگی‏ بازده‎های‏ سهام را نسبت به یک مدل تک عاملی توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Risk & Return are Two Major issues for investors. CAPM is used in order to quantify between Return &Risk. In this Model the only factor affecting "Return" of the Stock is systematic risk (BETA). Other factors exist that affect on the return of the stock. Fama & French introduced Multiple Model by adding to variables BE/ME ratio and firm size as two variables that has a Meaningful effect on Return of the stock.
In this research, three factors "Market" , "Firm size" and BE/ME Ratio are investigated on Return of the stock in Tehran Stock Exchange (T.S.E) Results show that Market factors, size and BE/ME ratio are three significant factor's on T.S.E. And the use of Multiple Factor can better illustrate the decompression of stock Returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta
  • Book Value
  • Capital Asset Pricing Model
  • Firm's size
  • market value