نرخ واقعی ارز و رشد ا قتصادی ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی‎دانشگاه آزاد اسلامی‎ واحد آبادان

چکیده

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم‎چنین بی‎ثباتی در آن می‎تواند عملکرد اقتصاد کلان به‎ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تأثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دورة 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بی‎ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه‎گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به‎وسیلة شاخص‎‎های مختلف، نشان می‎دهد که بی‎ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی‎مدل‎ها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Real exchange rate is one of those factors whose misalignment from equilibrium and volatility will affect the performance of macroeconomics and economic growth in particular. The present article is an empirical study of the undesireable effect of these two phenomenas of exchange rate system on macroeconomic growth of iran during 1959 up to 2004. To do this, I use GARCH model to estimate the volatility index of real exchange rate, and also I use three criterias, to measure the amount of real exchange rate misalignment. An estimation of the model of Iranian economic growth through different indices indicates that volatility and the real exchange rate misalignment, have a negative effect on Iranian economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Iranian Economy
  • Real exchange rate misalignment
  • Real exchange rate volatility