محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک

نویسندگان

استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدل‎های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمدة بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن‎ها مشاهده می‎شود، براورد می‎گردد. با توجه به این‎که پهن بوده دنبالة توزیع احتمال داده‎‎ها (که یک ویژگی آشکارشده داده‎‎های مالی به‎شمار می‎رود) در مورد شاخص‎‎های مورد بررسی تأیید می‎شود، مدل‎‎ها فرض توزیعt نیز براورد می‎شوند. نتایج حاکی از آن است که این گروه مدل‎‎ها رفتار میانگین و واریانس داده‎‎ها را به نحوه مطلوبی توضیح می‎دهند، و فرض توزیع t بهبودی در نتایج براورد‎ها ایجاد نمی‎کند. در براورد ارزش در معرض خطر، نتایج به‎دست آمده بیانگر اهمیت توجه به پهن بودن دنباله توزیع داده‎‎هاست؛ ضمن این‎که مدل ریسک‎سنجی حساسیت کم‎تری نسبت به نوع تابع توزیع احتمال دارد. در مجموع شاخص‎‎های قیمت و بازده نقدی، صنعت و50 شرکت فعال‎تر، نسبت به شاخص‎‎های دیگر ارزش در معرض خطر کم‎تری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper investigates the Value at Risk (VAR) for Tehran Stock exchange using, four GARCH- type models, including GARCH(1,1), GARCH, Risk Metrics, and GARCH with optimal number of lags, Because most return series show fat-tailed distribution, we also consider the models with t-distributed errors. The results show that these types of models are quite successful in modelling average and variance of and estimating VAR for the retune series data. Risk Metrics outperforms the other models in modelling the data and estimation of VAR, regardless of the distribution of the errors. We, finally, provide a ranking of the indexes in terms of their VARs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARCH Models
  • Market Risk
  • Risk Metrics
  • Value at Risk