گامی به‌سوی بازسنجی ِهرمنوتیکی ِنظریه‌ی انتخاب ِ عقلایی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این جستار، بررسی و بازسنجی ِشکل ِارتدوکس ِنظریه‌ی انتخاب عقلایی به‌طور کلی، و نیم‌نگاهی به جایگاه ِتئوریک ِآن در پیکره‌ی علم ِاقتصاد به‌طور ِخاص است. بدین‌منظور، از خلال ِگفتمانی روش‌شناختی به‎کاستی‌‎ها و نارسایی‌‎های ِاین نظریه - چنان‌که به‌مثابه نظریه‌ای بنیادین در علم ِاقتصاد جا افتاده و به بُن‌انگاره‌ای آکسیوماتیک تبدیل شده - اشاره می‌کنیم و در روشن‌ کردن ضرورت ِبه‌پیش‌کشیدن ِروش‎های نوین ِپژوهش در مطالعه‌ی دانش ِانسانی که به اهمیت ِنقش ِزبان و عوامل ِزبان‌شناختی در نظرورزی‌های این حوزه صحه می‌نهند، تلاش می‌کنیم. در این میان، هرمنوتیک در کانون ِتوجه ِجستار قرار می‌گیرد و از آن به‌منزله‌ی موضعی انتقادی، نگاهی نقادانه و در عین‌ ِحال سازنده به نظریه‌ی انتخاب عقلایی افکنده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper concerns pondering on Rational Choice Theory, especially in its acclaimed orthodox form, and inspecting its theoretical disposition in mainstream economics. Accordingly, through some particular methodological discourse, we attempt to seek the inner shortcomings of this theory. In this case, we bring forth for discussion the necessity of considering new analytical methods which has been proved to be efficient in modern social theories; Hence, hermeneutical analysis would be in the centre of our attention and we will try to present a critical outlook and innovative standpoints on Rational Choice Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Methodology
  • Hermeneutics (Modern Hermeneutics)
  • Rational Choice Theory