صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

اگر چه اقتصاددانان و کارآفرینان با مقولة صرفه‌های مقیاس و تأثیر آن بر هزینة متوسط و قیمت آشنا بودند اما تا دهة 30، نظریة منسجم و مستدلی برای آن تدوین نشده بود. بسیاری از اقتصاددانان از صرفه‌های مقیاس به‎عنوان ملاک عملی برای تشخیص درجة رقابت یا انحصاری بودن بازارها استفاده می‌کنند. در این مقاله، ضمن معرفی جنبه‌های نظری صرفه‌های مقیاس، میزان برخورداری بازارهای صنعتی ایران از صرفه‌های مقیاس ارزیابی می‌شود. یافته‌های ما بر آن دلالت دارند که اقتصاد ایران به‎دلیل کوچک بودن از صرفه‌های مقیاس برخوردار نبوده است. علاوه بر این شواهد تجربی، ناسازگاری بین صرفه‌های مقیاس و رقابت در بازارهای صنعتی ایران را تأیید می‎کنند. هم‎چنین، با افزایش اندازة بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه (MES)، نرخ بازده افزایش می‌یابد.
طبقه‎بندی L100, L190 , L800: JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economies of Scale in Iranian Economy: Manufacturing Sector

چکیده [English]

Although economists and entrepreneurs had been aware of the impact of economies of scale on average cost, no comprehensive theory was introduced until 1950s. Economies of scale is used by economist as a practical measure for evaluating the extent of competition (monopoly) in real markets. There are two primary aims of this paper: 1) To introduce theoretical aspects of economies of scale, 2) To investigate the extent of exploitation of economies in manufacturing sector of Iranian economy. This study found that firms in Iranian Economy did not gain economies of scale. This result can be explained by the small size of firms. Furthermore, empirical evidence from this study suggests that there is a conflict between economies of scale and competition in manufacturing sector of Iran. In addition, there is an association between firm size and rate of return namely, the closer the firm size is to MES, the larger the firm return.
JEL Classification: L800, L190, L100

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economies of scale
  • Measurment of MES
  • natural monopoly
  • optimal size
  • rate of return