دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 1-238 (شماره 80 - پاییز 86) 
ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری

رحیم دلالی اصفهانی؛ هوشنگ شجری؛ محسن رنانی؛ سهراب دل انگیزان