ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق به‎مدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبة اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که به‎ترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلال‎های دوری را به‎عنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش می‎گذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون هم‎خوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصاد‎سنجی بهره‎برداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی داده‎‎های اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.
طبقه‎بندی JEL: E31, E32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Differential Equation Model for Studying Business Cycle: An Empirical Case Study of Iran's Economy (1975-2005)

چکیده [English]

This study is an attempt to develop a model of the simultaneous structure of the aggregate dynamic supply and demand to be used for estimation of parameters from data related to Iran’s Economy. The method for developing the model is an application of the dynamic and simultaneous process of aggregate supply and demand. Obtained differential equations are used for solve the model. To estimate the coefficients of the model and comparing the results with theoretical expectations of the model, Generalized Method of Moment (GMM) in econometrics is applied. These results have met all the expectations with an acceptable accuracy margin and in the analytical part of this article the economic data of Iran is reflected on accordingly. The final results have identified four various business cycles of expansion and contraction from 1980 on.
JEL classification: E31, E32

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycle
  • differential equation
  • Expansion and Contraction
  • Generalized Method of Moment (GMM)
  • Iran's economy