انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی «شواهدی از بازار بیمة تصادفات اتومبیل ایران»

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

چکیده

وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیدة انتخاب نامساعد در بازارها می‎شود. به‎همین دلیل، تدوین و به‎کارگیری نظریة «جایگزین انتخاب نامساعد» برای اجتناب از بروز این پدیده در بازارها به‎ویژه در بازار بیمه در طول دهة پیش گسترش چشمگیری داشته‌ است. بر اساس این نظریه، با توجه به‎مکانیزم علامت‌دهی بازار بیمه، می‎توان به طبقه‌بندی متقاضیان بیمه (مشتریان) پرداخت و از بروز آثار جانبی انتخاب نامساعد، به‎ویژه یارانه‌دهی متقابل بین افراد با درجه ریسک‌گریزی مختلف جلوگیری کرد.
در مقالة حاضر، با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه و بهره‌گیری از یک الگوی کاربردی، به بررسی وضعیت بازار بیمه تصادفات اتومبیل پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهندکه با توزیع اطلاعات به‎صورت نامتقارن بین خریدار و فروشنده در بازار بیمه تصادفات اتومبیل، با طبقه‌بندی متقاضیان بیمه بر‎حسب نوع ریسک (درجه ریسک‎گریزی) و بر اساس ویژگی‌های قابل مشاهد? آنان، قراردادهای سازگار اطلاعاتی (کارا) در بازار بیمه برقرار کرد و سطح پوشش خدمات بیمه‌ای و سود شرکت‎های بیمه را افزایش داد.
طبقه‌بندی JEL: G14,G22, D82, D86

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adverse Selection and Possibility of Constructing Consistant Informational Contracts

چکیده [English]

The existence of asymmetric information leads to adverse selection. In the last decade alternative theories had been developed to prevent it in markets especially insurance markets. According to these theories in
surers can categorize their customers using insurance market signaling to avoid adverse selection externalities such as cross-subsidization among customers with different risk levels.
The present study utilizes collected data and testing the signaling and cross- subsidizing hypothesis in the IACIM (Iranian Automobile Collision Insurance Market). The results show that the hypothesis of the existence of signaling mechanism in automobile collision insurance market could not be rejected but the hypothesis of the existence of cross-subsidizing customers with different risk levels on the criterion of deductible premium level was rejected.
JEL Classification: G14, G22, D82, D86

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse selection
  • Asymmetric information
  • Premium Deductible
  • Signaling and Cross
  • Subsidization