بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI)

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار وعضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد ، دانشگاه اصفهان

چکیده

تئوری‎های سنتی، تجارت بین‎الملل، تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظرمی گرفتند. تئوری‎های جدید، FDI را به‎عنوان راهی برای توسعة مزیت‎های ویژة یک شرکت در نظر می‎گیرند. بنابراین، با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی نیز به‎عنوان مکملی برای تجارت افزایش می‎یابد. این مقاله به بررسی اثر جریان‎های تجاری بر سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) در گروه‎های منتخبی از کشورها در طول دورة 2005-1996 میلادی می‎پردازد.
نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در اغلب گروه‎های منتخب، جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی‎داری بر روی FDI است، یعنی افزایش جریان تجاری در این گروه‎ها، منجر به افزایش سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی شده، که بیان‎گر وجود ارتباط مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر‎های هم‎گرایی نیز از جمله عواملی‎اند که دارای اثر معنی‎داری بر جذب سرمایه‎گذاری خارجی در این گروه‎ها و در طول دورة مورد مطالعه بوده‎اند.
طبقه‎بندی JEL: F13 ، F23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Trade and FDI

چکیده [English]

Within the early theories of FDI and multinational firms, FDI and foreign trade were considered to be substitutes. New international trade theories emphasize, however the complementary relationship between FDI and foreign trade.This is the result of introducing new aspects in the models like increasing returns to scale, product differentiation and technology-differences among nations.This paper studies empirically the impact of foreign trade on FDI, using data on inward FDI to EU, ASEAN, ECO and D8 member from 1996 through 2005. The results show that there is a complementary relationship between trade and FDI. Beside trade, GDP, Exchange rate and some convergences variable are influences on FDI.
JEL Classification: F13, F23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Convergence Variable
  • Foreign direct investment
  • panel data
  • Random Effect Model
  • Trade flow