کاربردی از مفاهیم "نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس"و "کشش جانشینی عوامل تولید"در تعیین پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده

در رویکرد سیاست‎گذاری‎‎های معطوف به ایجاد اشتغال از طریق تخصیص اعتبارات سرمایه‎گذاری، در نظر گرفتن عواملی که بر توان اشتغال‎زایی اعتبارات سرمایه‎گذاری مؤثرند، می‎تواند نقش بسیار مؤثری را در تقویت نتایج این سیاست‎ها ایفاء کند. در این مقاله سعی میشود تا با در نظر گرفتن "بازدهی نسبت به‎مقیاس" و "جانشینی عوامل تولید" به‎عنوان دوعامل مؤثر بر توان اشتغال زایی مخارج سرمایه‎گذاری، ابتدا یک چارچوب تئوریک در این خصوص فراهم آید و سپس به‎طور تجربی نقش بازدهی نسبت به‎مقیاس و جانشینی عوامل تولید در تقویت پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری در زیر بخش‎‎های صنعت، مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
در این مطالعه، با فرض این‎که فزاینده‎تر بودن بازدهی نسبت به‎مقیاس از یک‎سو و کم‎تر بودن کشش جانشینی نهاده‎ها از سوی دیگر منجر به تقویت تأثیر مثبت سرمایه‎گذاری بر ایجاد اشتغال می‎شود، اقدام به اولویت‎بندی زیر بخش‎های صنعت با توجه به‎مقادیر به‎دست آمده برای نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس و کشش جانشینی نهاده‎ها شده است. هم‎چنین با استفاده از تخمین تابع تقاضای نیروی کار برای تمامی زیربخش‎ها در دورة زمانی 82-1350، ضریب اثرگذاری سرمایه‎گذاری بر اشتغال به‎طور مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می‎دهند که زیر بخش‎های صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32) صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع ماشین‏آلات، تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی (کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی(کد37)، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34)، صنایع چوبی و محصولات چوبی(کد33) و صنایع شیمیایی (کد35) و صنایع محصولات کانی غیرفلزی به‎جز فرآورده‎‌های نفت و زغال‎سنگ (کد36)، که به‎ترتیب بالاترین اولویت را داشته‎اند، به همان نسبت بیشترین تأثیر سرمایه‎گذاری بر اشتغال را در درون خود تجربه کرده‎اند.
طبقه‎بندی JEL:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of "Rate of Return to Scale" and "Elasticity of Factor Substitution" to Determine the Job Creation Power of Investment

چکیده [English]

In this paper using the "rate of return to scale" and "elasticity of factor substitution" as two determinants of the job creation power of investment, I have firstly tried to provide a theoretical framework to explain this issue. Then I have empirically investigated and tested the role of " rate of return to scale" and "elasticity of factor substitution" in enhancing the job creation power of investment in Iran manufacturing sub-sectors.
In this study, it is assumed that if the rate of return to scale is increasing and the elasticity of factor substitution is low, the positive effect of investment on job creation will be high. Based on this assumption, all the manufacturing sub-sectors have been catagorized. The labor demand function is also estimated for all manufacturing sub-sectors during 1970-2004 to calculate the direct effect of investment on employment. The results reveal that the manufacturing of textile, wearing apparel and leather product(code 32), manufacturing of food, beverage and tobacco products(code 31), manufacturing of machinery, equipment, and metal instruments and products (code 38), manufacturing of basic metals(code 37), manufacturing of paper, publishing and printing (code 34), manufacturing of wood and products of wood (code 33), manufacturing of chemical products (code 35), manufacturing of non- metallic mineral products (code 36) which have respectively the higher ranks have experienced the highest effect of investment on employment.
JEL Classification: D24, J21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elasticity of Factor Substitution
  • employment
  • Investment
  • Large Manufacturing
  • numerical taxonomy analysis
  • Ordinary Least Square Method
  • Rate of Return to Scale