برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده

تبادل میان بیکاری و تورم که از دیر باز تحت عنوان منحنی فیلیپس معروف است، از موارد مناقشه میان مکاتب اقتصادی است. در این مقاله، سعی شده‎است که این نظریه با الهام از مقاله گومز و خولیو (2000) و با توجه به فرضیات انتظارات عقلایی و تطبیقی در مورد ایران طی سال‎های 1381- 1338، مورد آزمون قرار گیرد. از ویژگی‎های مقالة حاضر، استفاده از میانگین متحرک در قالب دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی و یک شاخص ترکیبی به‎عنوان شوک سمت عرضه است. نتایج مدل حاکی از تائید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این‎ است که اگرچه در کوتاه‎مدت می‎توان رابطه‎ای معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطه‎ای مشاهده نمی‎شود. نرخ برآوردی بی‎کاری طبیعی در ایران 51/8 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک به‎مطالعات مشابه در سال‎های گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتی با وقفه‎‎های توزیعی است.
طبقه‎بندی JEL: E31, E24, C32, E52

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the Phillips curve in Iran: A new perspective

چکیده [English]

The relationship between inflation and unemployment which is known as the "Phillips curve" in economic literature created long history of debate among different schools of thought. In this article, based on the idea of rational as well as adaptive expectations, we examine this relationship in the Iranian economy for the periods 1959-2004. Here, by using the moving average method within the context of the above two mentioned perspectives and by using a "complex index" method as a measure of the supply shocks, the Iranian economy will be evaluated.
The results illustrate that adaptive expectations works. In other words, it verifies that there should be an inverse relationship between inflation and unemployment in the short run, although the long run trade-off between these two indicators of the well being of the economy will be vanished.
JEL Calssicification: E31, E24, C32, E52

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive Expectations
  • Inflation – Unemployment
  • Phillips curve
  • Rational Expectations.