بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش‎های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی‎قابل محاسبه (CGE/AGE)

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 پژوهشگر و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش‎های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به‎کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخ‎های تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شده‎ایم که پس‎انداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و به‎طور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشتة فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. به‎علاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزودة رشته فعالیت‎های بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزودة رشته فعالیت‎های بخش‎های خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیت‎های مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.
طبقه‎بندی JEL: E12, F13, C68

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Iran's joining the WTO on Employment and Value Added of Economic Sectors (CGE/AGE Approach)

چکیده [English]

Flowing the Uruguay Round negotiations (1986-1994), the World trade system has evolved. On the basis of agreements of this round, World trade organization (WTO) members have been obligated to decrease tariff obstacles, non-tariff restrains and trade supports. The use of trade liberalizing policies (tariff obstacles and non-tariff restrains) by members and observing countries has had significant impacts on different economic sectors.
Iran's tariff and non-tariff restrains are the main obstacles for joining the WTO. In second and third development programs, the Iranian Government has adapted the trade liberalizing policies such as tariffs reduction and elimination of non-tariffs; but the complete joining needs revising tariffs and non-tariffs restrains.
In this study, we surveyed the impacts of Iran's joining the WTO on employment and value-added through designing the Computable General Equilibrium (CGE) Model and using SAM Matrix (2001, 1380). With solving the model in GAMS software, we found that decreasing, tariffs would increase employment and value-added of »Natural Resources Based Industries« including oil and gas, mines, and chemical industries, and would decrease services and agricultural activities. In all, the findings of the current study indicates that total employment would decrease significantly if Iran joins WTO.
JEL Classifications: E12, F13, C68

کلیدواژه‌ها [English]

  • CGE/AGE Modeling
  • GAMS
  • GAMS Software
  • non
  • Tariff Obstacles
  • tariff Restrains
  • Trade Structure of Iran – WTO