کاستی‎های اقتصاد هزینة مبادله

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر جهاد دانشگاهی

چکیده

هدف از این مقاله،‎‎‎ بررسی نقاط ضعف اقتصاد هزینة مبادله در چهار سطح مسأله شناختی، تحلیلی، کاربردی و روش شناختی است. از آن‎جا که ویلیامسن در فرموله کردن ایدة کوز، می‌پذیرد که تعادلی کارا، یک بار برای همیشه رخ می‌دهد، از نظر مسأله شناختی دچار این مشکل می‌شود که نمی‌تواند تغییرات اقتصادی و سازمان‎ها را تبیین کند. اما مشکل تحلیلی او در برخورد با فرض عقلانیت ایجاد می‌شود. او با این‎که می‌پذیرد عقلانیت به قدری محدود است که نمی‌توان قرارداد کاملی را منعقد کرد، ولی می‌گوید آن قدر محدود نیست که نتوان با دورنگری کافی از میان قرارداد‎های ناقص، قراردادی را انتخاب کرد که از بقیه کم هزینه‌تر باشد. علی رغم این که ادعا شده است این رویکرد از پشتوانة تجربی خوبی برخوردار است، اما ادعای اصلی این مقاله آن است که حتی اگر چنین باشد و پیش‌بینی‌‎هایش تأیید شود، اولاً به‎معنای حداقل شدن هزینه‌‎های مبادله نیست و ثانیاً نمی‌توان از آن دلالتی برای بهبود استخراج کرد. از نظر روش شناختی نیز مشکل این رویکرد این است که با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطی ثابت میان متغیرهای مختلف برقرار می‌کند و این مشی ابزارگرایانه، با منحصر کردن واقعیت در ساحت‎های مشاهده‌پذیر، راه درک بسیاری از واقعیت‎های مشاهده نشده و غیرقابل مشاهدة اثرگذار را مسدود می‌کند و درک ضعیفی از مسایل به‎دست دهد.
طبقه‌بندی JEL: B31، B41، D23، D80.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shortcomings of Transaction Cost Economics

چکیده [English]

I am going to assess shortcomings of Transaction Cost Economics (TCE) of Oliver Williamson. My argument is that this analysis suffers from misidentification of the relevant problem of the theory, analytical incoherence, inconsistent empirical support and methodological defects. In formulating Coase's fundamental idea, Williamson accepts an efficient equilibrium which occurs once forever, thus he can not identify the main problem of organization theory and he can not explain the evolution of organization and society as a whole. His analytical problem originates from rationality presumption. He accepts rationality is bounded and as a consequence all contracts are incomplete. But he argues that rationality is not so bounded that agents are not able to choose the best and less costly incomplete contracts via their farsightedness. Despite the well-known claim that TCE are supported by vast empirical studies, deep reviews of literature show that empirical evidence does not corroborate TCE hypothesis wholeheartedly. Even if this claim is true and TCE hypothesis and predictions are confirmed by empirical data, (1) this does not mean transaction costs are minimized and (2) deriving policy implication for improving organization and society is impossible yet. From methodological point of view, this approach assumes systems are close, and establish fix relations among variables. From this instrumental point of view reality is constrained to empirical and observable areas, and because of this view understanding unobserved reality and casual power of unobservable reality is impossible.
JEL Classification: B31, B41, D23, D80

کلیدواژه‌ها [English]

  • and Instrumentalism
  • Bounded Rationality – Farsightedness
  • Close Systems
  • methodology
  • Oliver Williamson
  • Ronald Coase
  • Transaction cost economics